TRANG CHỦ
LIÊN KẾT WEBSITE
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chùm thơ của Thầy Giáo Nguyễn Văn An - Giáo dục Kỳ Anh Hà Tĩnh - Thiết kế website tại Hà Tĩnh
TRANG THƠ - VĂN - TRANG THƠ

Chùm thơ của Thầy Giáo Nguyễn Văn An
Tin đăng ngày: 10/10/2011 - 2821 lần xem

                                  Thầy Giáo:  Nguyễn Văn An

     Nguyên Chủ tịch Công Đoàn - Tổ trưởng CM Hóa trường thpt Nguyễn Huệ 

     hiện nay nghỉ hưu tại quê: Kỳ Tiến – Kỳ Anh – HàTĩnh

 

 

 Nhớ trường xưa

 

Lớp cũ trường xưa mãi vẫn vương

Đầy vơi kỷ niệm chốn sân trường

Tình người xứ quảng cao âu yếm

Nghĩa kẻ chốn hà gửi nhớ thương

Đăm đuối tình riêng đành tạm gác

Nặng sâu nghĩa cả phải xa trường

Bao lần phượng nở bàng thay lá

Xuân hạ thu đông mãi vấn vương.

                                  2009

 

  Mừng thọ bậc cao niên

 

Chào mừng xuân mới đến muôn nhà

Chúc thọ cao niên đẹp tuổi già

Nền nếp gia phong luôn giữ vững

Thuần phong mỹ tục chẳng phôi pha

Vui vì con cháu cao tình mẹ

Khỏe bởi rể dâu đẹp nghĩa cha

Lộc thắm sum đường bao thế hệ

Phúc dày hưng thịnh khúc trường ca.

                                2009

 

 

 

Mừng Đảng 80 xuân

 

Tám chục xuân qua Đảng dẫn đường

Trăm hoa đua nở khắp muôn phương

Vùng xuôi tiến bước ngang thành thị

Miền núi theo chân kịp phố phường

Du lịch mời chào đường dịch vụ

Đầu tư đón nhấn lối thương trường

Gia đình hạnh phúc dân khang thọ

Đất nước muôn xuân mãi thịnh cường.

                                      2010

 

Tìm lại  ngày xưa

 

Anh là viễn khách của muôn phương

mang nặng tình em tuổi học đường

lối hẹn sân trường còn luyến nhớ

trăng thề bãi cát vẫn hoài thương

phượng tàn mấy độ lòng chưa đặng

cúc nở bao lần dạ cứ vương

muốn gửi hoa thơ lời thắm thiết

gợi bao kỷ niệm góc sân trường.

 

VÒ giµ

NguyÔn V¨n An

 

Tuæi trÎ tung bay kh¾p nÎo ®­ưêng

VÒ giµ c­ư ngô t¹i quª hư­¬ng

§iÒn viªn, lÔ héi cïng con ch¸u

Th¬ phó, dư­ìng sinh víi xãm phư­êng

NÒn nÕp, gia phong lu«n gi÷ v÷ng

Kû c­ư¬ng, x· t¾c ch¼ng xem th­ưêng

Lîi nhµ, Ých n­íc cµng t©m ®¾c

X©y dùng n«ng th«n m·i thÞnh c­ưêng.

 

ChiÒu trªn b·i biÓn Kú Xu©n

NguyÔn V¨n An

 

Mêi vÒ tắm m¸t - B·i Kú Xu©n

Sãng lÆng chiÒu hÌ n¾ng nh¹t dÇn

Giã nhÑ m¬n man xua c¸i nãng

N¾ng vµng l· lư­ít nøu bµn ch©n

Mùc t­¬i, c¸ mó...Mãn quµ biÓn

R­ưîu nÕp, b¸nh ®a...chót léc trÇn

Èm thùc trªn bê cïng ®Æc s¶n

§¾m m×nh d­ưíi nưíc víi ba qu©n.

   

    Xu©n Hoµnh S¬n

NguyÔn V¨n An

 

Ta ®Õn Hoµnh S¬n gi÷a tiÕt xu©n

§Ìo Ngang gîi nhí d¸ng thi nh©n

Hßn La trong ní - Qu¶ng B×nh mÕn

Vũng ¸ng ngoµi nµy -  Hµ TÜnh th©n

BiÓn biÕc sãng vên tung bät tr¾ng

Non xanh m©y phñ väng th¬ ng©n

Long lanh s­¬ng sím - Ngäc trong n¾ng

Mét bøc tranh th¬ ®Ñp gi÷a trÇn.

   

Mõng thä cao niªn

                           NguyÔn V¨n An

 Mõng thä cao niªn ®Ñp tuæi giµ

'' Th¾m t×nh ®Êt n­íc, ®Ñp tinh ta ''

Sèng vui sèng kháe cïng con ch¸u

ThuÇn phong, mÜ tôc s¸ng g­ư¬ng nhµ

¤ng bµ mÉu mùc con hiÕu th¶o

§øc trÝ r¹ng ngêi tiÕng bay xa

H¹nh phóc thñy chung t×nh chång vî

Giai niªn b¸ch l·o nghÜa «ng bµ

Mai ®µo khoe s¾c mõng xu©n míi

TiÔn M·o ®ãn Th×n ®Õn mu«n gia

§Êt n­íc m¹nh giµu d©n trư­êng thä

NghÜa §¶ng - T×nh d©n th¾m s¾c hoa

TÕt ®Õn cao niªn Vinh - Khang - Phóc

Xu©n sang quý cô Léc - H¶i hµ

HËu thÕ xin d©ng bËc tiÒn bèi

Bµi th¬ - B¶n nh¹c khóc t×nh ca.

                       


Các tin Trang Thơ - Văn khác:

Một số bài thơ tặng các em học sinh giỏi TDTT của thầy giáo Hồ Văn Minh (15/12/2015)
TRỞ VỀ MIỀN KÝ ỨC (21/8/2012)
CHÙM THƠ CỦA THẦY GIÁO PHAN TÚY (23/7/2012)
HẠT GIỐNG MẦM XANH (31/5/2012)
Mẹ điên!! (truyện ngắn hay - cực kỳ xúc động) (25/2/2012)
Nửa đời đi tìm một chữ trong văn chương (15/2/2012)
Chúng tôi cần anh sống tiếp (30/11/2011)
Kính tặng những đồng nghiệp trường THPT Nguyễn Huệ (5/11/2011)
Những bài thơ tình hay nhất (31/10/2011)
Chùm thơ của Thầy giáo Nguyễn Tiến Chưởng (10/10/2011)
LỊCH CÔNG TÁC
Thời khóa biểu học kỳ II, áp dụng từ 14 - 01 - 2019
DS học sinh khối 10, 11, 12 thi học kỳ I năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu mới, áp dụng từ 17 - 12 - 2018
Thời khóa biểu năm học mới, áp dụng từ 05 - 11 - 2018
Thời khóa biểu năm học mới, áp dụng từ 17 - 09 - 2018
Thời khóa biểu năm học mới, áp dụng từ 06 - 09 - 2018
Danh sách đội dự tuyển dự thi Học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018-2019
Lịch trực và lịch làm việc hè 2018
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc”
Thống báo tuyển sinh vào lớp 10 - THPT Năm học 2018 - 2019
Thời khóa biểu mới, áp dụng từ 12 - 03 - 2018
Thời khóa biểu học kỳ II, áp dụng từ 15 tháng 01 năm 2018
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 06 - 11 - 2017
Thông báo cho tất cả giáo viên chủ nhiệm
Mẫu đăng kí bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn diện học sinh 2017 - 2018
TRA CỨU THÔNG TIN
Thi khảo sát chất lượng
Thi Tốt nghiệp
Thi Đại học, Cao đẳng
Thi tuyển sinh vào lớp 10
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nguyễn Khắc Sơn -

-
Truy cập hôm nay: 771
Tất cả: 3451909
 
Trường THPT Nguyễn Huệ
Địa chỉ : Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0977.816.358 (phụ trách hồ sơ nhà trường)
Email: thptnguyenhuehatinh@gmail.com