Kế hoạch àm hồ sơ và một số công tác của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021