Kế hoạch của trường về triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về 190 năm thành lập (1831-2021), 30 năm tái lập (1991-2021) tỉnh Hà Tĩnh”