Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng chống Covid 19 trong các cơ sở GD và ĐT