V/v triển khai thực hiện Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH